Algemene voorwaarden

Sweet Rebelles
Dobbelsteen 6
3991 ZS Houten

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is gegeven:

 • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
 • Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden voor begeleiding en/of overige werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
 • Opdrachtnemer: Sweet Rebelles. Te weten: Jessica Hol-Knoop.
 • Cliënt: De wederpartij die gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

Artikel 2 Algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes tussen opdrachtgever en cliënt. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door de opdrachtnemer is aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Cliënt en opdrachtnemer zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, of iedere overeenkomst tussen cliënt en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van cliënt uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.
 • Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging dan wel mondelinge dan wel telefonische toestemming heeft ontvangen van deelname van een of meerdere cliënten aan de begeleiding van Sweet Rebelles.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer en een of meerdere cliënten schriftelijk dan wel mondeling dan wel telefonisch een begeleidingstraject zijn overeengekomen.

Artikel 4 Offertes

 • Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De cliënt staat ervoor in dat hij naar zijn beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht heeft verstrekt.
 • De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Cliënt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders wordt aangegeven.
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn zonder (BTW), tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden.
 • Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en/of het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 • Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
 • De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Geheimhouding

 • Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
 • Rapportage aan cliënt of aan derden betreffende cliënt kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
 • Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan haar door cliënt ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 • Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

Artikel 7 Auteursrechten en Intellectuele eigendom

 • Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 • Door het verlenen van een opdracht verklaart de cliënt tevens geen inbreuk op het auteursrecht op grond van de Auteurswet te maken.
 • Alle methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 8 Honorarium, kosten, tarieven

 • Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 • Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij cliënt en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 • Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur, en inclusief kosten voor inschakeling van derden, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen.
 • Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de cliënt ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.

Artikel 10 Betaling

 • Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden zoals op de factuur dan wel op de website vermeld staat.
 • Indien cliënt niet binnen de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de tweede aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de cliënt.

Artikel 11 Reclames

 • Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de cliënt reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de datum van de verrichte dienst, aan opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt
 • Reclames als bedoeld in lid schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
 • In geval van een gegronde reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten in de opdracht of door onjuiste informatie door de opdrachtgever of het niet (tijdig) ter beschikking stellen van materialen of faciliteiten door opdrachtgever.

Artikel 12 Leveringstermijn

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 13 Opzegging en annulering

 • Indien naar oordeel van cliënt dan wel opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen cliënt en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
 • Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 • Indien cliënt de dienstverlening geheel of gedeeltelijk annuleert dient hij dit op zijn laatst 24 uur voor de uitvoering van de bewuste dienstverlening schriftelijk dan wel mondeling door te geven aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt het recht om, indien cliënt zich niet aan de annuleringstermijn houdt, de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen.
 • Indien de cliënt de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden; alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een verpleegkundig babyconsulent kan worden verwacht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 • Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de door haar gegeven informatie en adviezen, maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop haar adviezen door cliënt toegepast worden.

Artikel 15 Overmacht

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enig verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolgd van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer:
  • In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door opdrachtnemer gestreefd worden naar vervanging van opdrachtnemer.
  • Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesse kan doen gelden.
  • In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de cliënt. De cliënt heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 16 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en cliënt waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze opdracht of daaruit voortbouwende opdrachten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie in onderling overleg oplossen.
 • Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld in onderling overleg op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.
 • Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de cliënt.

Opdrachtnemer is aangesloten bij de beroepsvereniging V&VN wat staat voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en houdt zich aan de Nationale beroepscode van verpleegkundigen en Verzorgenden.

Artikel 18 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 59870087 van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.