Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Sweet Rebelles
Forum 2
3995ZH Houten


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is gegeven:

Artikel 2 Algemeen

De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, of iedere overeenkomst tussen cliënt en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.


Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4 Offertes

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 6 Geheimhouding

Artikel 7 Auteursrechten en Intellectuele eigendom

Artikel 8 Honorarium, kosten, tarieven

Artikel 10 Betaling

Artikel 11 Reclames

Artikel 12 Leveringstermijn

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.


Artikel 13 Opzegging en annulering

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Artikel 15 Overmacht

Artikel 16 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

Opdrachtnemer is aangesloten bij de beroepsvereniging V&VN wat staat voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en houdt zich aan de Nationale beroepscode van verpleegkundigen en Verzorgenden.


Artikel 18 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 59870087 van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.